Sâm núi dành, Sâm tiến vua, thần dược chữa bách bệnh mà ít người biết